ออกจากระบบ
ข้อมูลจากวันที่   ถึงวันที่ 
แหล่งข้อมูล:  รหัสหน่วยบริการ    กรณีเลือกค้นหารายจังหวัด

เขต    จังหวัด   หน่วยบริการ 
**เป็นข้อมูลซึ่งบันทึกเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขผ่านโปรแกรม e-Claim ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2556